Μαρμαρογλυπτική της Τήνου

Σκοπός της σχολής είναι η κατάρτιση των φοιτητών στην τέχνη της μαρμαρογλυπτικής.
Για την εισαγωγή ο υποψήφιος καταθέτει φάκελο με έργα του και εξετάζεται στο
ελεύθερο σχέδιο. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Τήνο ανεξάρτητα από τις πανελλήνιες.